Hồ sơ - Chế độ thai sản cho lao động nữ khi sinh con, nhận con nuôi

Căn cứ theo Luật BHXH 58/2014Quyết định 636/QĐ

Các bạn có thể tham khảo điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, nhận con nuôi tại đây

1.  Chế độ được hưởng

a) Trường hợp sinh con thông thường

-   Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Sinh đôi trở lên, cứ mỗi con nghỉ thêm 1 tháng. 

-   Thời gian nghỉ tính cả nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết.

b) Trường hợp nhận con nuôi

-    Trường hợp nhận con nuôi thì người mẹ được nghỉ đến khi con đủ 6 tháng tuổi

c) Trường hợp con chết

-   Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu.

-    Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, còn hưởng chế độ thai sản do con chết nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng, cụ thể như sau:

+   Con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;

+   Con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng

-    Thời gian nghỉ tính cả nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết.

d) Trường hợp mẹ chết sau sinh

Trường hợp mẹ chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ theo thời gian còn lại của mẹ. Nếu không nghỉ thì ngoài tiền lương còn được hưởng tiền chế độ cho thời gian còn lại của người mẹ.

+   Nếu cha nghỉ chăm con thì nộp hồ sơ tại đơn vị của cha.

+   Nếu cha không nghỉ chăm con thì nộp hồ sơ tại đơn vị của mẹ.

Tham gia BHXH

Đối tượng hưởng

Thời gian hưởng

Mức hưởng

Cha

Mẹ

 

 

 

Không

Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng

Thời gian còn lại của mẹ

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng của mẹ

Được nghỉ việc hưởng chế độ TS đối với thời gian còn lại của mẹ

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

Không

Có nhưng không đủ điều kiện

Cho đến khi con đủ 6 tháng

Mức bình quân tiền lương các tháng đóng BHXH của mẹ

Có nhưng không đủ điều kiện

Được nghỉ việc hưởng chế độ TS cho đến khi con đủ 6 tháng

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

Không

Cho đến khi con đủ 6 tháng

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

e)  Điều kiện lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con hoặc con chết sau khi sinh con khi có đủ điều kiện sau đây:

-    Sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng;

-    Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

-    Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày đi làm việc, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp thai sản đến hết thời hạn theo quy định. Trường hợp bạn cần thêm một khoản tiền để chi tiêu sinh hoạt trong giai đoạn nghĩ thai sản thì có thể tìm hiểu thêm các khoản vay tại đây.

2.  Mức tiền được hưởng

Mức hưởng = (Mbq6t x 100% x Số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi) + 2 lần x Lương cơ sở

Trong đó:

+    Mbq6t : Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

+    Từ 01/05/2016, lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng

+     Từ 01/07/2017, lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng

+     Từ 01/07/2018, lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng

3. Hồ sơ bao gồm:

-    C70a-HD

-    Giấy khai sinh/ Chứng sinh bản sao công chứng

4. Hướng dẫn kê khai trên C70a-HD

Tải mẫu C70a-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH

Chế độ thai sản của nlđ nữ sinh con, nhận con nuôi khi đủ điều kiện về thời gian tham gia bhxh

5. Thời gian nộp hồ sơ:

-    Không quá 55 ngày kể từ ngày người lao động đi làm lại

6. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

-    10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ hợp lệ